• 86

    ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು 86 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ

  • 20,000,000

    ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 20 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹುಯಿಹೈ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ

  • 6

    6 ಸಾಗರೋತ್ತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ವಾಹನಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಹುಯಿಹೈ ಘಟನೆಗಳು